Vilkår for kjøp hos IKN AS

Vilkår for kjøp hos IKN AS

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers salgs- og leveringsbetingelser er ikke bindende for IKN AS uten at dette er spesielt avtalt. Dette gjelder selv om kjøper har vist til sine betingelser i ordre eller annen korrespondanse. I tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder NL92. Ved motstrid mellom regelsettene, går våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser foran.

2. Priser

Alle priser er ekskl. mva. og 2 promille miljøgebyr og kan endres til enhver tid. Leveringsdagens priser gjelder om ikke annet er avtalt. Alle priser er oppgitt ekskl. frakt. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi tar forbehold mot evt. skrive- og foto feil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør. For ordres under kr 250,- belastes minimumsordre tillegg på kr 50,-.

3. Miljøgebyr

Ordningen med miljøgebyr gir rett til gratis levering av E-materiell for gjenvinning. Ta kontakt med http://www.renas.no/ for opplysning om regionale oppsamlingsplasser.

4. Levering

Alle leveranser skjer fra selgers lager, EX Works Økernveien 121, 0579 Oslo, med mindre annet er avtalt. Selger forbeholder seg retten til å levere inntil pluss/minus 10% av bestilt kvantum.

5. Uavhentede pakker

Kunden kan bli ilagt et gebyr på kr 250,- ekskl. mva for uavhentet vare, dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

6. Forsikring

All forsendelse foregår på kjøperens risiko. På skriftlig anmodning, kan selgeren besørge forsendelse forsikring for kjøperens regning.

7. Salgspant

Selgeren har pant i den solgte gjenstanden, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstandene i samsvar med dette.

8. Montering

Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys etter avtale.

9. Betalingsbetingelser

Nye kunder skal betale pr. postoppkrav, eller kontant ved levering/henting av varene. Registrerte kunder har betalingsbetingelser etter avtale dersom kreditt godkjennes. Spesielt for nettordre gjelder betalingsbetingelser netto pr. 10 dager, eller kontant om kunden ønsker det. Ved for sen betaling har selgeren rett til å beregne forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til enhver tid gjeldende satser.

10. Reklamasjon

Kjøper plikter ved levering å kontrollere at varene er i samsvar med bestillingen. Før montering skal det i den grad det er mulig, kontrolleres at varene er feilfrie. Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager etter leveringstidspunkt.

11. Ansvar

Selger leverer en feilfri vare i samsvar med underleverandørens spesifikasjoner. Konstanteres det feil på varen som selger svarer for, skal kjøper gi selger rimelig tid til å foreta omlevering. Selger hefter ikke for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader. Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

12. Kansellering av ordre

Kansellering av ordre kan kun skje etter avtale og selger har rett til å få dekket påbeløpe omkostninger. Ved kansellering av ordre har selger likevel rett til å beregne følgende gebyrer:

  • 0–4 uker før levering 100% av ordreverdien
  • 4–6 uker før levering 50% av ordreverdien
  • mer enn 6 uker før levering kr 1000,-

13. Retur

Retur skal være forhåndsavtalt. Ved retur som ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, gjelder:

  • Varen skal være i uskadet stand og i originalemballasjen.
  • Frakt skjer for kjøperens regning og risiko.
  • Spesialbestilte varer som ikke lagerføres, tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger.
  • Returgebyr beregnes til minimum 20% av vareverdien.